+94 11 269 4381

+94 11 269 4383

දේපළ කළමනාකරණය හා තක්සේරුකරණය සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන ඇතුළුව රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සේවාවන් ප්‍රධාන වශයෙන් පහත සඳහන් අයුරින් වර්ගීකරණය කළ හැකි ය.

 

ප්‍රධාන කාර්යයන්
  • 17(1) වගන්තිය යටතේ ගෙවිය යුතු වන්දි තක්සේරු වාර්තා පිළියෙළ කිරීම.
  • 38 (අ) වගන්තිය යටතේ හදිසි සංවර්ධන කාර්ය කටයුතු උදෙසා අත්කර ගනු ලබන ඉඩම්වල ඉදිරි වන්දි තක්සේරු සඳහා තත්ව වාර්තා පිළියෙළ කිරීම.
  • ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනත යටතේ යථා කාලයේදී කෙරෙන දේපළ අත්කරගැනීම් සඳහා වන්දිමුදල් ප්‍රතිපාදනයන් වෙන්කර ගැනීම උදෙසා දේපළ ඇස්තමේන්තු තක්සේරු වාර්තා පිළියෙළ කිරීම.
  • පුද්ගලික ගිවිසුම් මත දේපළ මිලදී ගැනීම හා සන්තකය බැහැර කිරීම සඳහා තක්සේරු ලබා දීම.
  • දීර්ඝකාලීන (99 අවුරුදු) , මධ්‍යමකාලීන (50 අවුරුදු) , කෙටිකාලීන (30 අවුරුදු) හා වෙනත් බදු කාර්යය සඳහා තක්සේරු කිරීම.
  • මහ භාණ්ඩාගාරයේ ඉල්ලීම මත, රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් සඳහා ව්‍යාපාර තක්සේරු කටයුතු සිදුකිරීම.
  • අධිකරණවලට හා විවිධ විනිශ්චය සභාවලට තක්සේරු සම්බන්ධ ආරවුල් විභාග කරීම සඳහා තක්සේරු ලබා දීම.
  • ගිණුම්කරණ හා රක්ෂණ කටයුතු සඳහා වාහන තක්සේරු ලබා දීම.
  • ආපදා කළමනාකරණ තත්ව කාර්යයන් යටතේ වන්දි තක්සේරු කිරීම.
  • අල්ලස් පනත, මුද්දර බදු පනත සහ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ පනත වැනි ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිපාදන යටතේ බලය ලබා දී ඇති තක්සේරු කිරීම් සිදු කරන ලෙස ප්‍රධාන තක්සේරුකරු හට නියම වූ විට අදාළ දේපළ තක්සේරු කිරීම.
  • 4.1 රජයේ නිවාසවල පදිංචි වී සිටින රජයේ සේවකයින්ගෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ XIX පරිච්ඡේදයට අනුව එම නිවාස කුලී හෝ දණ්ඩන කුලී අය කර ගැනීම සදහා කුලී තක්සේරු සැපයීම.
  • රජයේ හා රාජ්‍ය ආයතනවල දේපළ පුද්ගලික අංශයට කුලියට දීම සහ පුද්ගලික දේපළ රජයට සහ රාජ්‍ය අනුබද්ධ ආයතනවලට කුලියට ගැනීමට අවශ්‍ය වු විට ඒ සඳහා කුලී තක්සේරු සැපයීම.
  • ගිණුම්කරණ කාර්යයන් සඳහා වත්කම් තක්සේරු කිරීම.

   * රාජ්‍ය ආයතන වත්කම්
   * ව්‍යාපාර ආයතන වත්කම්
   * පළාත් පාලන ආයතන හා වෙනත් අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන වත්කම්

  • කොළඹ මහනගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි දේපළ හැර දිවයිනේ වරිපනම් බදු අය කෙරෙන සියලුම පළාත් පාලන ආයතනයන්ට අයත් දේපළවල වරිපනම් බදු අයකිරීමේ කාර්යය උදෙසා වසර 5 කට වරක් කරනු ලබන තක්සේරු.
  • ඊට අතෘප්තිමත් පුද්ගලයින් විසින් වරිපනම් තක්සේරු වලට එරෙහිව ඉදිරිපත් කෙරෙන විරෝධතා පිළිබඳ නිශ්චය කිරීමේ දී වෘත්තීය සහය දැක්වීම.
  • එම පළාත් පාලන ආයතනවල වසර 5 අතරතුර හිමිකම් වෙනස්වීම් වලට අදාලව වරිපනම් බදු අය කර ගැනීම සදහාද වාර්තා ලබා දීම.
  • එම පළාත් පාලන ආයතනවල වසර 5 අතරතුර නව ඉදිකිරීම් වලට අදාලව වරිපනම් බදු අය කර ගැනීම සදහාද වාර්තා ලබා දීම.
  • කොළඹ මහ නගර සභාවේ වරිපනම් බදු කටයුතු සඳහා කොළඹ මහ නගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි රජය සතු දේපළවල වාර්ෂික වටිනාකම් තක්සේරු කර දීම
  • වන්දි මුදල් හා තක්සේරු ආරවුල් විභාග කර විසඳුම් ලබා දෙන අධිකරණවලට හා විවිධ වන්දි විනිශ්චය සභාවලට විශේෂඥ සාක්ෂි ලබා දීම.
  • ‍ප්‍රධාන තක්සේරුකරු නියෝජනය කරමින් ගෙවල් කුලී පනත යටතේ ස්ථාපිත ගෙවල් කුලී මණ්ඩලවලට සහභාගී වීම.
  • ප්‍රධාන තක්සේරුකරු නියෝජනය කරමින් විශේෂඥ සාක්ෂි සඳහා අත්කර ගැනීම් පනත යටතේ වන වන්දි සමාලෝචන මණ්ඩලවලට සහභාගී වීම.
  • ප්‍රධාන තක්සේරුකරු නියෝජනය කරමින් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ප්‍රතිස්ථාපන කමිටුවල (LARC) සහභාගී වීම
  • ප්‍රධාන තක්සේරුකරු නියෝජනය කරමින් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ විශේෂ ප්‍රතිස්ථාපන කමිටුවලට ( Super LARC) සහභාගි වීම.
  • ඉඩම් අත්කරගැනීමේ පනතේ 63(2) (ඊ) යටතේ පැනවු 2008 රෙගුලාසි යටතේ හිමිකම් පරීක්ෂණ සදහා වන්දි උපදේශන සේවා ලබා දීම.
FaLang translation system by Faboba